Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem » Społeczna Rada Naukowa

Społeczna Rada Naukowa

Społeczna Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem została powołana 20 czerwca 2003 roku. Skupia wybitnych naukowców z dziedziny rehabilitacji zawodowej, medycznej, społecznej, edukacji i polityki społecznej. Rada sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością naukową Stowarzyszenia. Członkowie rady inicjują tematy prac badawczych, kongresów, konferencji i sympozjów naukowych, opracowują narzędzia badawcze, ankiety oraz biorą udział w pracach badawczo analitycznych. Od początku istnienia TWK (1960) działalność naukowa Stowarzyszenia była ukierunkowana na łączenie teorii z praktyką, o czym świadczą wydane publikacje (166), przez co stanowią oryginalny i znaczący wkład w rozwój rehabilitacji w Polsce. Nadal chcemy ten kierunek utrzymywać.

A oto jej skład:
Przewodniczący Rady – prof. dr hab. Adam Kurzynowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej. Główne dziedziny badań: polityka społeczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju, społeczne zagadnienia zatrudnienia i bezrobocia, polityka społeczna w Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący – Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski- Prezes Oddziału Mazowieckiego TWK w Warszawie, V-ce Prezes Zarządu Głównego TWK. Specjalista chirurgii ortopedycznej i traumatologii, specj. medycyny sportowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu i Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zainteresowania naukowe: chirurgia ortopedyczna, profilaktyka i leczenie chorób i obrażeń narządu ruchu, promocja zdrowia i aktywności fizycznej, medycyna sportowa, neuropsychologia.

Sekretarz – mgr Henryk Waszkowski, historyk, studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w  zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, prezes ZG TWK w latach 2003-2012, Członek – Prezes  Honorowy TWK, autor wielu artykułów o tematyce rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz sportu niepełnosprawnych. Redaktor i wydawca książek i publikacji TWK.

Członkowie:

Dr nauk    ekonomicznych Andrzej Barczyński – specjalność: organizacja i zarządzanie, rozwiązania    systemowe
w organizacji i finansowania aktywizacji zawodowej osób    niepełnosprawnych, problematyka zakładów pracy chronionej i społecznej odpowiedzialności    biznesu.

Prof. dr hab. n. med. Jan Bieniek – specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii i rehabilitacji medycznej we Wrocławiu.

Dr hab. n. med. Janusz Cwanek – wiceprezes zarządu Oddziału TWK w Rzeszowie, wykładowca Wydziału Medycznego w Uniwersytecie Rzeszowskim, szczególne zainteresowanie mechaniką w medycynie.

Dr n. med. Leonard Januszko – dziekan Wydziału Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, autor licznych prac z neurologii, rehabilitacji i fizjoterapii.

Dr n. med. Marek Kiljański – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Rehabilitacji PCM NZOZ.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kinalski – kierownik Katedry Fizjoterapii w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Prof. dr hab. Janusz Kirenko – dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, zainteresowania badawcze edukacja specjalna, zdrowotna oraz rehabilitacja, uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Dr Tadeusz Majewski – wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, zajmuje się problematyką edukacyjną i rehabilitacyjną osób niewidomych i słabo widzących oraz piśmiennictwem zagranicznym z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Dr Sylwester Nowak – psycholog, inicjator i realizator wielu programów rehabilitacji i edukacji osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, prezes Oddziału TWK w Bydgoszczy.

Dr n. med. Andrzej Permoda – wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu, wydawca czasopisma naukowego „Medycyna manualna”, prezes Oddziału Legnicko-Głogowskiego TWK.

Dr Józef Patkiewicz – tematyka: sport osób niepełnosprawnych, wiceprezes ZG TWK w Warszawie i prezes Oddziału TWK we Wrocławiu

Prof.dr hab. N. med. Jerzy Przybylski – specjalista w zakresie ortopedii traumatologii rehabilitacji we Wrocławiu.

Andrzej Renes – artysta rzeźbiarz, w czasie studiów zajmował się twórczością dzieci niepełnosprawnych, która zaowocowała czterema książkami dla dzieci niewidomych, prowadził warsztaty plastyczne z dziećmi niepełnosprawnymi, w TWK zajmuje się zagadnieniami rzeźby i malarstwa.

Dr hab. Józef Sowa – prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, zainteresowania badawcze: rozwój zawodowy i społeczny oraz efektywność procesu rehabilitacji dzieci i młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Dr Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, autor skutecznej metody nauki czytania dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem daktylografii, prezes Oddziału Wojewódzkiego TWK w Szczecinie.

Prof.dr n. med. Zbigniew Śliwiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii, organizator międzynarodowych konferencji naukowych „Życie bez bólu” w Zgorzelcu, których współorganizatorem jest TWK. Dyrektor Instytutu Fizjoterapii na Uniwersytecie J. Kochanowskiego w Kielcach, Kierownik Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji Wielospecjalistycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Dr n. med. Dorota Szydlarska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, autor licznych publikacji medycznych, koordynator programów mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnością, inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym, konsultant Zarządu TWK ds. budowania  nowych inicjatyw we współpracy miedzy jednostkami organizacyjnymi w systemie opieki zdrowotnej a trzecim sektorem.

dr n. o zdr. Małgorzat Machaj – autor licznych publikacji z zakresu nauk o zdrowiu oraz kadr i płac, wykładowca w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, realizator programów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i seniorów, pomysłodawca wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym. Prekursor wdrażania wytycznych Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w jednostkach służby zdrowia, współorganizator podmiotów ekonomii społecznej m.in. w województwie lubelskim (ZAZ), i lubuskim (ZAZ, Spółdzielnia socjalna) . Z trzecim sektorem związana poprzez Stowarzyszenia i Fundacje m.in.; prezes Polskiej Fundacji Integracji, w-ce prezes Stowarzyszenia O Godność do końca; Fundacji przy Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSW oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Warszawa Ochota, koordynator ds. merytorycznych Stowarzyszenia INTEGRACJA.