Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Opublikowane przez:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Główny obejmując patronat nad przedsięwzięciem ma zaszczyt zaprosić Państwa na
Konferencję Naukowo – Szkoleniową

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Konferencja odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

chzs-konferencja1

Więcej informacji:

Konferencja

Aktualności

V-ce Prezes Zarządu Głównego TWK LIDEREM XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Opublikowane przez:

We wrześniu 2016 roku, Prof. nadzw. dr hab. dr n.med. Wiesław Tomaszewski, został uhonorowany tytułem LIDER XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prof. Wiesław Tomaszewski pełni funkcje:
-V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem;
-Prezesa Oddziału Mazowieckiego TWK;
-Przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej TWK.

 

Aktualności

Nowa monografia autorstwa Henryka Waszkowskiego

Opublikowane przez:

Wydawnictwo TWK wzbogaciło się o kolejną interesującą i oczekiwaną monografię autorstwa Henryka Waszkowskiego pt. Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Celem publikacji było pokazanie rozwoju spółdzielczości inwalidów, dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych w latach 1944-2015. Główną siłę sprawczą jej dynamicznego rozwoju było zastosowanie teorii w praktyce, która zrodziła się ze wspólnej współpracy naukowej z TWK, które wówczas skupiało kwiat nauki polskiej, tworząc kompleksową rehabilitację opartą na modelowych zakładach pracy chronionej, szerokim procesie szkolenia i przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, rehabilitacji medycznej, działalności społeczno-kulturalnej, roli wychowania fizycznego i rodzącego się sportu osób z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej i środowiskowej. Monografia stanowi zwarte i bogato udokumentowane kompedium wiedzy jakże dynamicznego, unikatowego ruchu spółdzielczego, innowacyjnego, sprawnego i prostego w realizacji systemu finansowania i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest skierowana do spółdzielców, zakładów pracy chronionej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, pracodawców, sportowców niepełnosprawnych, naukowców, studentów, urzędów, samorządowców i osób zajmujących się polityką społeczna wobec społeczności z niepełnosprawnościami. Jak stwierdza recenzent monografii prof. Janusz Kirenko: „praca jest oryginalnym studium wnoszącym nowe elementy do dotychczasowej wiedzy na temat ruchu spółdzielczości inwalidów. Stanowi ona cenne źródło wiedzy o fenomenie spełniania się osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności”.

Spółdzielczość inwalidów nieznana i niedoceniana

Henryk Waszkowski

Aktualności

Skład władz statutowych wybranych na XIV Zjeździe Krajowym TWK

Opublikowane przez:

Zarząd Główny TWK:

Prezes ZG – Krzysztof Miroński

Wiceprezes ZG – Józef Patkiewicz

Wiceprezes ZG – Wiesław Tomaszewski

Skarbnik ZG – Milżyński Mariusz

Sekretarz ZG – Adam Poholski

Członkowie ZG – Lech Karbowski, Andrzej Berestecki

 

Główna Komisja Rewizyjna TWK:

Przewodniczący – Ryszard Gąsior

Sekretarz – Hanna Paluszkiewicz

Członek – Henryk Kazimierczak

 

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Urban

Sekretarz – Elżbieta Szadura Urbańska

Członkowie –  Barbara Kadziewicz

Aktualności

Społeczna Rada Naukowa

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że na wniosek władz naczelnych Społecznej Rady Naukowej wybrano nowego przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej  Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Tomaszewskiego pełniącego dotychczas funkcje wiceprzewodniczącego Rady.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za owocne działania dotychczasowemu przewodniczącemu prof. dr hab. Adamowi  Kurzynowskiemu, licząc jednocześnie na dalszą współpracę i nieoceniony wkład merytoryczny konieczny dla  rozwoju Społecznej Rady Naukowej.

Aktualności

XIV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, na podstawie uchwały nr 5/2016 z posiedzenia ZG TWK z dnia 25 września 2016 roku oraz na mocy § 22 ust. 2 statutu TWK informuje o zwołaniu  XVI Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Zjazd odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie jednostki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem o/Konin. Adres: Zakład Aktywizacji Zawodowej im. Anny Bednarz – Śliwowskiej, ul. Żeromskiego 11 , Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Jednocześnie informujemy, że zaproszenia dla Delegatów zostały wysłane pocztą w trybie przewidzianym w statucie.

Pierwszy termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.00

Drugi termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.30 gdy zastosowanie ma § 9 statutu TWK

 porządek-obrad

Krzysztof Miroński

Prezes ZG TWK

Aktualności

Nowy członek Społecznej Rady Naukowej

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2016r do grona Społecznej Rady Naukowej dołączyła dr n. o zdr. Małgorzat Machaj, wybitny specjalista w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz organizator wielu przedsięwzięć społecznych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalista w dziedzinie stosowania ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) w przedsiębiorstwie z zastosowaniem wielu instrumentów ułatwiających realizację zawodową poszczególnych pracowników – z orzeczoną niepełnosprawnością. Autor wielu publikacji poruszających tematykę uwarunkować ekonomicznych przy procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Aktualności

II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska – Sprawozdanie

Opublikowane przez:

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska. I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska odbył się w 2009 roku. Tematem wiodącym II Kongresu była Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym. Celem zaś ocena stanu polskiej rehabilitacji, porównanie do dokonań rehabilitacji w Europie i na świecie, przedyskutowanie strategii dalszego rozwoju oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych i rehabilitacyjnych. W 16 sesjach problemowych przedstawiono bogatą i interesującą tematykę oraz warsztaty i sesję plakatową. Zabrakło sesji poświęconej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób rehabilitowanych w różnych formach i metodach, która jest nieodłączną częścią kompleksowej rehabilitacji. Szczególne problemy występują w kategorii osób z cięższymi i złożonymi niepełnosprawnościami, ile lat czeka się na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej (3 700 oczekujących), dlaczego jest tylko 68 zakładów aktywności zawodowej w kraju, dlaczego nie rośnie liczba miejsc w zakładach pracy chronionej mimo wzrostu nakładów finansowych. Brak jest spójnego, skoordynowanego systemu funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz ścieżek wsparcia przez rehabilitacje medyczną. Kompleksowy model rehabilitacji zawodowej i społecznej się załamał. Nastąpiły nowe uwarunkowania, globalizacja rynku pracy, dynamiczny rozwój nowych technologii, słaby i utrudniony dostęp do opieki medycznej, niedostosowane prawo i szereg innych ważnych aspektów kształcenia i życia tej społeczności. Dyskusja nad nowym modelem systemowych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością w różnych obszarach polityki państwa utknęła w martwym punkcie.
Ze strony TWK w I Sesji: Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – aspekty psychofizyczne i sport niepełnosprawnych, aktywność fizyczna osób z ze specjalnymi potrzebami wystąpili: prof. Adam Kurzynowski, przewodniczący Społecznej Rady Naukowej TWK i prof. zw. Janusz Kirenko, a III Sesji: Historia fizjoterapii i rehabilitacji Henryk Waszkowski. Przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego Kongresu był wiceprezes ZG TWK i prezes Oddziału Mazowieckiego TWK prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski.

Henryk Waszkowski

Streszczenia.
Adam Kurzynowski
Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno-gospodarczej państwa
Miejsce osób niepełnosprawnych w polityce społeczno-gospodarczej państwa jest określane przez rozwiązania prawne, instytucjonalne oraz sposoby wsparcia. Dotyczy to leczenia, kształcenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudnienia tych osób. Ze względu na to, że zmieniają się uwarunkowania funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, niezbędna jest stałe poszukiwanie nowych i skuteczniejszych rozwiązań. Dotyczy to zarówno procesów leczenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, zatrudnienia na otwartym oraz chronionym rynku pracy, usuwaniu różnego rodzaju barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz tworzenie lepszych warunków do integracji społecznej. Sytuacja osób niepełnosprawnych w dużym stopniu zależy od ich przygotowania do udziału w poszczególnych dziedzinach życia. W ramach polityki społecznej i gospodarczej powinny być i są tworzone warunki i możliwości w zakresie leczenia, kształcenia i zatrudnienia. Poza tymi ogólnymi uwarunkowaniami na poziomie państwa, istotne jest, jakie warunki do kształcenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych występują na poziomie lokalnym, w gminach i powiatach, a szczególnie w gminach, które są bardzo zróżnicowane pod tym względem, co tworzy specjalne zadania dla lokalnych polityk społecznych. Kolejnym zagadnieniem jest sprawa uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rozwoju zrównoważonym, który z założenia oznacza uczestnictwo wszystkich grup społecznych nie tylko w procesie tworzenia nowych wartości tego rozwoju, lecz także udział wszystkich grup społecznych w korzystaniu z jego z jego efektów. Realizacja strategii rozwoju na poziomie kraju, regionów i środowisk lokalnych oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych społecznych, gdzie osoby niepełnosprawne są uwzględniane jako znacząca część struktury ludności z określonym potencjałem zawodowym, który może być aktywizowany w rozwoju społeczno-gospodarczym, co poprawi ich warunki bytu i poszerzy integrację społeczną. Praktyka rozwoju zrównoważonego komplikuje się ze względu na zakłócenia naruszające stabilność gospodarek poszczególnych krajów, co oznacza , że w przyszłości nie będzie łatwo realizować nie tylko założone wizje zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także innych grup społecznych.

Janusz Kirenko
Członek Społecznej Rady Naukowej TWK
Percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych
Osoby z niepełnosprawnością kształtują pojęcie o sobie w zależności od doświadczeń w środowisku, w którym żyją. Umysłowy obraz świata zewnętrznego różny jest od fizycznie wytworzonego obrazu na siatkówce oka. Różnica powstaje w czasie, w drodze przetworzenia. Zmysł wzroku umożliwia wprowadzenie danych w otoczenie, sięgając spojrzeniem kierowanym przez uwagę, skupiając pole ostrego widzenia na różnych elementach widzianego świata. Percepcja jest procesem aktywnym, który nie jest dany bezpośrednio, powstającym szybko lub powoli. Stanowi przedmiot wielokrotnego potwierdzania, oceniania, uzupełniania, korygowania i pogłębiania rozumienia.
W opracowaniu niniejszym aspekt niepełnosprawności jest przyczynkiem do zbudowania modelu badań empirycznych dotyczących różnic indywidualnych w zakresie spostrzegania niepełnosprawności wraz z ich psychospołecznymi związkami. Część eksperymentalną badań przeprowadzono przy zaangażowaniu głównego zmysłu człowieka, jakim jest wzrok. Pozyskiwanie danych percepcji wzrokowej możliwe jest dzięki komputerowej technice eyetrackingu. Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiają rejstrację ruchu oczu przy obserwacji eksponowanych obrazów. Precyzja i szybkość rejestracji wyznacza użyteczności tego narzędzia dla interpretacji wyników przeprowadzonych badań. Równie ważne jest odizolowanie techniki eyetrackingowej od subiektywnych odczuć badanych osób i w ten sposób uniezależnienie wyników od od występujących niepożądanych artefaktów.

Henryk Waszkowski
Sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK
Znaczenie kongresów TWK w rozwoju rehabilitacji w Polsce
Rok 2016 to rok jubileuszy: 60. rocznica powstania Polskiego Komitetu do spraw Rehabilitacji Inwalidów, 120. rocznica urodzin prof. Wiktora Degi i 100. rocznica urodzin prof. Aleksandra Hulka, wielkich pionierów i twórców polskiej rehabilitacji. Głównie dzięki nim powstało w 1960 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, które było inicjatorem i organizatorem kongresów, konferencji i sympozjów naukowych zarówno krajowych i międzynarodowych. TWK skupiało wówczas kwiat nauki polskiej z różnych dyscyplin: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, socjologów, pedagogów, prawników, architektów, a nawet ekonomistów (prof. O. Lange). Uczestniczyło w międzynarodowych kongresach, specjalistycznych sympozjach i konferencjach naukowych, które były prezentacją postępów w rehabilitacji w poszczególnych krajach. Kongresy odbyły się w Hadze (1954), Londynie (1957),Nowym Jorku (1960), Kopenhadze (1963), Dublinie (1969), Sydney (1972), Tel Avivie (1976), Winnipeg (1980), Lizbonie (1984). W konferencjach tych brali udział prezesi TWK: prof. A. Hulek, prof. W. Dega, prof. M. Weiss i dr P. Janaszek oraz prof. J. Doroszewska, prof. K. Milanowska, prof. A. Nauman. W 1970 r. W. Dega przedstawił na posiedzeniu Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia polską koncepcję kompleksowej rehabilitacji, której fundamentalne zasady to: powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość, w kierunku modelowego zbliżenia do pacjenta.
Pierwsze sympozjum międzynarodowe zorganizowane zostało przez TWK przy współpracy z MZiOS 19 lutego 1961 roku nt Problemy socjalne w rehabilitacji inwalidów. Ważne były opinie wybitnych ekspertów z zagranicy: Anglii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Jugosławii, Kanady, NRD, Norwegii, USA,Szwajcarii, Węgier, Związku Radzieckiego i osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania zagadnień socjalnych, a zwłaszcza zadań i metod pracy asystenta społecznego w rehabilitacji leczniczej i zawodowej.
Kolejna konferencja naukowa została zorganizowana przez Sekcję Lekarską ZG TWK i Oddział poznański 20-21 listopada 1964 roku. Tematem były: Problemy społeczne w medycynie rehabilitacyjnej. W 33 referatach przedstawiono nowatorski temat w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością i chorych z różnych przyczyn.
Duże znaczenie miało Europejskie Seminarium ONZ nt. Rola zabezpieczenia społecznego w rehabilitacji inwalidów i innych osób niepełnosprawnych, które odbyło się w Warszawie w 1973 roku. W konferencji wzięło udział 49 ekspertów z państw europejskich oraz przedstawiciele ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Inwalidów i Ligii Towarzystw Czerwonego Krzyża. Oryginalność konferencji polegała na poddaniu analizie miejsca rehabilitacji w systemie służb socjalnych i rehabilitacyjnych w ramach polityki socjalnej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Szczególnie wielkie znaczenie w rozwoju rehabilitacji w Polsce miały dwa Kongresy Międzynarodowe TWK. Pierwszy określany w dokumentach jako I Krajowy Zjazd Rehabilitacji odbył się w Warszawie w dniach 10-12 maja 1971 roku. Zjazd odbył się w Pałacu Kultury i Nauki. Wzięło w nim udział ponad 400 wybitnych naukowców i praktyków w rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej z kraju i zagranicy. Tematyka kongresu dotyczyła rehabilitacji leczniczej, zawodowej, problemów z przygotowaniem do pracy, społecznej i szeroko pojętej profilaktyki niepełnosprawności. Wielkim wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla rehabilitacji w Polsce był II Kongres Międzynarodowy TWK w Warszawie w dniach 1-2 października 1983 roku pod tytułem „Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie”. Kongres dokonał analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i ocenił dorobek rehabilitacji w Polsce w ostatnich 40. latach. W pięciu komisjach wygłoszono 135 referatów na temat: leczenie i rehabilitacja lecznicza, wychowanie i kształcenie, funkcje rodziny w procesie rehabilitacji, praca zawodowa osób niepełnosprawnych oraz organizacja czasu wolnego inwalidów. W kongresie wziął udział prezydent Rehabilitation International prof. dr Harry Fang i wiceprezydent dr Otto Geoecker oraz delegacje z Bułgarii i Czechosłowacji.
Kolejna konferencją międzynarodową o doniosłym znaczeniu było światowe sympozjum nt. Środki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny, które odbyło się w Warszawie 23-25 listopada 1983 roku, z udziałem przedstawicieli UNESCO, Rehabilitation International i ONZ. Efektem sympozjum był wzrost zainteresowania TV i dziennikarzy problematyką życia i pracy społeczności z niepełnosprawnością.
Bogaty materiał badawczy i znaczny dorobek w rozwoju teorii i praktyki wniosła Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Rzeszowie (1986) – Rehabilitacja młodzieży w polityce socjalnej państwa. Po raz pierwszy tak szeroko przedstawiono i omówiono problem rehabilitacji młodzieży akademickiej, m.in. brak ogólnopolskiego programu rehabilitacji.
W 1987 r. Oddział Wojewódzki TWK w Rzeszowie zorganizował pierwszą w Polsce Ogólnopolską Konferencję nt. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym. Profesor Stanisław Grochmal przedstawił: Aktualne kierunki rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Dużą wartość poznawczą i praktyczną stanowił referat dr Joany Woyciechowskiej-Camengi z Kliniki Neurologicznej w Duluth w USA Prowadzenie pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, z bogatą literaturą oraz wykazem środków farmakologicznych wspomagających leczenie usprawniające.
Wiele cennych wniosków i postulatów wniosły kolejne konferencje międzynarodowe: Motoryzacja osób niepełnosprawnych, Poznań 1995, 1996. Problemy z oprzyrządowaniem samochodów dla amputantów, dostępność i finansowanie usług. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Krynica 1997, 1999. Były to interesujące rodzime propozycje produkcji autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (Jelcz, Autosan, Wrocław). Ciekawy był holenderski plan wagonu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Konferencje, sympozja i sesie naukowe były domeną działalności oddziałów TWK . Największą aktywność przejawiały oddziały w Rzeszowie, Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie, Koninie i w Szczecinie.
Kongresy, konferencje wniosły wiele konkretnych propozycji i wniosków, które miały duży wpływ na tworzenie się nowych zasad i przepisów funkcjonowania rehabilitacji we wszystkich jej formach. Tematyka kongresów, konferencji i sympozjów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych dotyczyła szerokiej problematyki życia, nauki, pracy i rozwoju rehabilitacji w Polsce i w świecie. Dużą wartością była wymiana myśli, metod i perspektyw wszystkich form rehabilitacji. Szczególnie cenne było nawiązanie współpracy z ekspertami zagranicznymi i możliwość wymiany doświadczeń. Niewątpliwie wpłynęły one na wzrost i kompetencje kadry specjalistycznej oraz zainteresowanie świata nauki i praktyki. Miały znaczący wpływ na rozwój rehabilitacji w Polsce.

Aktualności

Powołanie nowego oddziału TWK w Wolsztynie

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 26 lutego 2016r.  zarejestrowano  nowy oddział TWK pod nazwą:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Wolsztynie  

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes – Henryk Kaźmierczak

Wiceprezes – Irena Dybizbańska

Wiceprezes – Katarzyna Jęczmionka

Sekretarz – Róża Piatyszek

Skarbnik – Dorota Adamczak

 

Adres siedziby O/TWK w Wolsztynie:

UL. 5 STYCZNIA 14, 64 – 200 Wolsztyn (woj. wielkopolskie)

KRS 0000604262