Aktualności

Czynniki decydujące o utrzymaniu organizacji

Czynniki decydujące o utrzymaniu organizacji

 1. Doświadczenie i dobrze pojęta rutyna członków zarządu, komisji rewizyjnej i kluczowych pracowników.
 2. Szybkość reakcji na powstałe zagrożenia i umiejętności brania osobistej odpowiedzialności za decyzje.
 3. Bieżacy przepływ informacji, od prezesa do członków zarządu i odwrotnie – kontakty telefoniczne, emailowe (odbieranie telefonów, odpowiedzi na emaile), kontakty osobiste pomiędzy prezesami i członkami zarządu. Wzajemne wspieranie się.
 4. Umiejętność pracy zespołowej (zarządzanie partycypacyjne), umiejętność realnej delegacji uprawnień, aby skrócić łańcuch decyzyjny. Podział zadań pomiędzy członkami zarządu (nie dokonany w ZG TWK) oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.
 5. Umiejętność zachowania zimnej krwi w trudnych sytuacjach. Nie ulegać panice… sytuacja finansowa wszystkich organizacji pozarządowych jest trudna i podobna.
 6. Rzeczywista misja stowarzyszenia i jej system wartości – służebna rola wszystkich struktur TWK – organizacja musi być żywa, a nie fasadowa, nie powinna stanowić sztucznego tworu, w którym realizowane są niejasne osobiste interesy.
 7. Wizjonerskie przywództwo – myślenie programowo – strategiczne, podejmowanie wspólnych działań z oddziałami TWK i bratnimi stowarzyszeniami w zakresie uczestnictwa w programach i konkursach PFRON, Unii Europejskiej i innych podmiotów.
 8. Podstawowym wyznacznikiem działań powinna być zasada pomocniczości , dialogu i idei dobra wspólnego.
 9. Organizacja musi wspierać społeczników, wolontariuszy, którzy są główną siłą działania. Reagować na pomysły i potrzeby środowiska. Nie bać się spraw trudnych. Pozyskiwać nowych członków TWK, zwłaszcza młodzież niepełnosprawną.
 10. Organizacja powinna się uczyć i być inteligentna emocjonalnie, czyli umieć analizować swoje sukcesy i porażki, powinna też umieć koncentrować się na priorytetach.
 11. Swoje działania planować w oparciu o analizę swoich beneficjentów.
 12. Dostosowywać swoje działania do specyfiki i uwarunkowań środowiskowych oraz stale zmieniających się potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. W każdym aspekcie swojej działalności brać pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko lokalne.
 14. Organizacja powinna osiągnąć znaczny stopień współpracy z innymi podmiotami na zasadach partnerskich, polegających na współpracy, wzajemności i solidarności, a nie konkurencyjności, izolacji i indywidualnego sukcesu.
 15. Podstawowym obowiązkiem zarządzających musi być dbanie o rzetelność finansów i majątek organizacji.
 16. Prowadzić aktualną stronę internetową ZG TWK i Oddziałów Terenowych TWK.

Opracowanie Henryk Waszkowski