Category Archives: Aktualności

Aktualności

Kontakt z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do docierających informacji dotyczących utrudnionego kontakt z ZG TWK informuję, że z dniem 25.02.2019r. usprawniono możliwość kontaktu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pod numerem telefonu 608 202 994. Zachęcam jednocześnie do kontaktu mailowego.

Za utrudnienia przepraszam, wynikły one z nieoczekiwanych zdarzeń losowych na które nie mamy wpływu.

Prezes Zarządu Głównego TWK

Krzysztof Miroński

 

Aktualności

Prezes Honorowy Henryk Waszkowski doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Opublikowane przez:

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie odbyła się publiczna rozprawa doktorska mgr. Henryka Waszkowskiego, Prezesa Honorowego TWK i sekretarza Społecznej Rady Naukowej TWK pod tytułem: Znaczenie ruchu spółdzielczego inwalidów w rozwoju rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

            Celem dysertacji było pokazanie znaczenia ruchu spółdzielczego inwalidów osób z niepełnosprawnością oraz dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego na tle uwarunkowań społeczno-politycznych w latach 1944-2017. W rozprawie zaprezentowano rozwój ruchu spółdzielczego w Polsce i jego prekursorów, kształtowanie się systemu spółdzielczego osób z niepełnosprawnościami, struktury, celów i zadań spółdzielczości. Przedstawiono rozwój rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w spółdzielczych formach gospodarowania, roli i znaczenia działalności kulturalno-oświatowej, rozwoju kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i powstającego sportu osób z niepełnosprawnościami oraz systemu ekonomiczno-finansowego i jego roli w rozwoju spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych.

            We wnioskach i prekluzjach autor wskazuje, iż obecny kryzys wymaga podjęcia rzetelnych badań naukowych, dyskusji i pilnych uregulowań, nowej kompleksowej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu, orzecznictwa oraz konstytucji spółdzielczej, tak by oprócz spółdzielni inwalidów znalazły się w nim również spółdzielnie socjalne, warsztaty pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, a także inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach modelu gospodarki społecznej.

            W zbieżnej ocenie recenzentów wskazano publikację rozprawy z uwagi na jej innowacyjne wartości i wyraźne znaczenie dla teorii i praktyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Gratulujemy !

 

Przewodniczący Społecznej Rady Naukowej                         Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. Wiesław Tomaszewski                                      mgr Krzysztof Miroński

Aktualności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Opublikowane przez:

Warszawa, dnia 28.04.2017

Ldz.     01/04/TWK/KM/17

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą w Warszawie  informuje, iż w ramach realizacji obowiązków statutowych w przedmiocie analizy funkcjonowania poszczególnych oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem, 28 kwietnia 2017r. przystąpił do weryfikacji przynależności członków do Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000102498 w celu zwołania Zjazdu Krajowego Oddziału TWK.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które kiedykolwiek złożyły deklarację przystąpienia do Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem proszone są o potwierdzenie, bądź zaprzeczenie swojego członkostwa do  12 maja 2017r.

W celu potwierdzenia bądź rezygnacji z członkostwa proszę o wypełnienie FORMULARZA

Formularz należy dostarczyć:

  1. przesyłając na adres: twk@twk.org.pl
  2. przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Targowa 15 lok. 72a, 03-731 Warszawa
  3. dostarczając osobiście do siedziby ZG TWK ul. Targowa 15 lok. 72a, 03-731 Warszawa w dniu 12.05.2017 r od godz. 09.00 do 13.00

 

Jednocześnie, na mocy §40 ust 1 pkt 2 statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Zarząd Główny TWK zwołuje na dzień 12.05.2017 godz. 15:00 Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Zjazd odbędzie się przy ul. Targowej 15 lok. 72A, 03-731 Warszawa. Drugi termin Zjazdu planuje się na dzień 12.05.2017 godz. 15.30 w w/w lokalizacji.

W załączeniu przesyłam Porządek obrad

Osoby które w określonym terminie nie złożą potwierdzenia lub zaprzeczenia swojego członkostwa zostaną wykreślone z listy członków.

Serdecznie zapraszam

Krzysztof Miroński

Prezes ZG TWK

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Opublikowane przez:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Główny obejmując patronat nad przedsięwzięciem ma zaszczyt zaprosić Państwa na
Konferencję Naukowo – Szkoleniową

KOMPLEKSOWE LECZENIE CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

Konferencja odbędzie się w dniach

26-27.05.2017 r.

w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa

chzs-konferencja1

Więcej informacji:

Konferencja

Aktualności

V-ce Prezes Zarządu Głównego TWK LIDEREM XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Opublikowane przez:

We wrześniu 2016 roku, Prof. nadzw. dr hab. dr n.med. Wiesław Tomaszewski, został uhonorowany tytułem LIDER XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prof. Wiesław Tomaszewski pełni funkcje:
-V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem;
-Prezesa Oddziału Mazowieckiego TWK;
-Przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej TWK.

 

Aktualności

Nowa monografia autorstwa Henryka Waszkowskiego

Opublikowane przez:

Wydawnictwo TWK wzbogaciło się o kolejną interesującą i oczekiwaną monografię autorstwa Henryka Waszkowskiego pt. Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Celem publikacji było pokazanie rozwoju spółdzielczości inwalidów, dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych w latach 1944-2015. Główną siłę sprawczą jej dynamicznego rozwoju było zastosowanie teorii w praktyce, która zrodziła się ze wspólnej współpracy naukowej z TWK, które wówczas skupiało kwiat nauki polskiej, tworząc kompleksową rehabilitację opartą na modelowych zakładach pracy chronionej, szerokim procesie szkolenia i przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, rehabilitacji medycznej, działalności społeczno-kulturalnej, roli wychowania fizycznego i rodzącego się sportu osób z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej i środowiskowej. Monografia stanowi zwarte i bogato udokumentowane kompedium wiedzy jakże dynamicznego, unikatowego ruchu spółdzielczego, innowacyjnego, sprawnego i prostego w realizacji systemu finansowania i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest skierowana do spółdzielców, zakładów pracy chronionej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, pracodawców, sportowców niepełnosprawnych, naukowców, studentów, urzędów, samorządowców i osób zajmujących się polityką społeczna wobec społeczności z niepełnosprawnościami. Jak stwierdza recenzent monografii prof. Janusz Kirenko: „praca jest oryginalnym studium wnoszącym nowe elementy do dotychczasowej wiedzy na temat ruchu spółdzielczości inwalidów. Stanowi ona cenne źródło wiedzy o fenomenie spełniania się osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności”.

Spółdzielczość inwalidów nieznana i niedoceniana

Henryk Waszkowski

Aktualności

Skład władz statutowych wybranych na XIV Zjeździe Krajowym TWK

Opublikowane przez:

Zarząd Główny TWK:

Prezes ZG – Krzysztof Miroński

Wiceprezes ZG – Józef Patkiewicz

Wiceprezes ZG – Wiesław Tomaszewski

Skarbnik ZG – Milżyński Mariusz

Sekretarz ZG – Adam Poholski

Członkowie ZG – Lech Karbowski, Andrzej Berestecki

 

Główna Komisja Rewizyjna TWK:

Przewodniczący – Ryszard Gąsior

Sekretarz – Hanna Paluszkiewicz

Członek – Henryk Kazimierczak

 

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Urban

Sekretarz – Elżbieta Szadura Urbańska

Członkowie –  Barbara Kadziewicz

Aktualności

Społeczna Rada Naukowa

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że na wniosek władz naczelnych Społecznej Rady Naukowej wybrano nowego przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej  Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Tomaszewskiego pełniącego dotychczas funkcje wiceprzewodniczącego Rady.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za owocne działania dotychczasowemu przewodniczącemu prof. dr hab. Adamowi  Kurzynowskiemu, licząc jednocześnie na dalszą współpracę i nieoceniony wkład merytoryczny konieczny dla  rozwoju Społecznej Rady Naukowej.