Monthly Archives: marzec 2021

Aktualności

ZJAZD KRAJOWY TWK – KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA

Opublikowane przez:

Kampania sprawozdawczo-wyborcza

przed XV Krajowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 2021

W związku  z upływem kadencji władz naczelnych i terenowych TWK oraz koniecznością uwzględnienia zagrożenia epidemicznego SARS COVIF-19  z którym borykamy się już od przeszło roku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem planuje na podstawie § 22 ust.1 statutu TWK zwołać do końca września 2021r. XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, rekomendując jednocześnie podejmowanie uchwał w ramach oddziałów drogą korespondencyjną.

Proponowany termin Zjazdu uzależniony jest od sytuacji epidemicznej kraju oraz wprowadzanych dalszych obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Jednocześnie rozstrzygając wiele wątpliwości zgłaszanych przez poszczególne oddziały terenowe informujemy, że obecne organy – wyłącznie o charakterze kadencyjnym realizują zadania statutowe na podstawie art. 10 ust 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonego na mocy art. 28 tzw. tarczy 4.0 tj. ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Link do aktu prawnego: Akt prawny (sejm.gov.pl)

Rozpoczynając kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Oddziałach Terenowych TWK należy dokonać oceny działalności  Oddziału i Zarządu za ostatni okres sprawozdawczy. Prowadzona dyskusja powinna wskazać nowe kierunki działania Oddziału a w dłuższej perspektywie Naszej  organizacji w zakresie środowiskowych inicjatyw, niezależności finansowej, otwierania się na nowe innowacyjne działania, kreowania możliwości funkcjonowania w środowisku CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

Mając na uwadze charakter strukturalny TWK (oddziały terenowe posiadające odrębną osobowość prawną) proponujemy rozważenie możliwość realizacji projektów finansowanych np. z funduszy europejskich w partnerstwie „oddziałowym”  realizując projekty (finansowanych z różnych źródeł) oparte już we wcześniej przepracowanych warunkach. Jako Organizacja parasolowa powinniśmy dzielić się doświadczeniami ( tak jak to zrobiliśmy w 2016r. projekt ASOS dla Wrocław, Wolsztyn, Radom, Kutno, Gorzów Wlkp.) aby organizacja z biegiem czasu stawała się coraz bardziej silna i znacząca.

Powinniśmy jako organizacja ogólnopolska stworzyć zbiór doświadczeń i możliwości proponowanych przez Oddziały TWK, dlatego też proponujemy rozbudować stronę internetową, która obecnie pełni funkcję jedynie „informatora”, o dane dotyczące prowadzonych przedsięwzięć w poszczególnych oddziałach. Poniżej pod danymi teleadresowymi Oddziału zamieścimy link do strony, oraz wykażemy rodzaj prowadzonej działalności np. WTZ, ZAZ, projekt EFS wraz z nazwą oraz linkiem do strony. Jest to niezbędny element z uwagi na konieczność zebrania danych Stowarzyszenia w jednym miejscu.

Zarząd Główny TWK proponuje także realizację działań w ramach optymalizacji wpłat na PFRON. Oddziały zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy organizacji. Przypominamy, że ten temat był dyskutowany na poprzednim Zjeździe Krajowym.

Kluczowym zadaniem Oddziałów przed Zjazdem jest przedstawienie ewentualnych zmian Statutowych. Z doświadczenia wiemy, że po dokonaniu poprzednich zmian następująca kadencja Władz miała czas na przepracowanie ich w realnych warunkach, i co najważniejsze dokonania oceny słuszności ich zastosowania. Wobec powyższego prosimy o propozycje ewentualnych zmian statutowych w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres twk@twk.org.pl najpóźniej do końca miesiąca kwietnia.2021.

Oddziały Terenowe TWK powinny zwołać Walne Zebrania Oddziałów lub Walne Zebrania Delegatów (Odziały liczące powyżej 100 członków) w terminie zapewniającym pełne bezpieczeństwo dla członków oraz przy zachowaniu najwyższego reżimu sanitarnego.

Ustala się, że wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Towarzystwa. Każde rozpoczęte  100 członków upoważnia do wyboru kolejnego delegata na Krajowy Zjazd TWK.

Liczbę członków Oddziału ustala się na podstawie liczby członków TWK, którzy opłacili składki  członkowskie na dzień 31 grudnia 2020 roku, a Oddział przekazał składki do Zarządu   Głównego.

Z poważaniem

Krzysztof Miroński

Prezes Zarządu Głównego TWK