Daily Archives: 14 grudnia 2019

Aktualności

WSPOMNIENIE O DR. ANDRZEJU BARCZYŃSKIM

Opublikowane przez:

W S P O M N I E N I E   O   DR. A N D R Z E J U     B A R C Z Y Ń S K I M

                                                 (1959 – 2019)

 

Andrzej zmarł 9 grudnia 2019 roku w Częstochowie, przeżywszy 70 lat. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej w latach 1974-1982 oraz 2007-2015 w Instytucie Zdrowia Publicznego. W latach1997-2007 dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki rozwiązań systemowych w organizacji i finansowaniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Członek Społecznej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Ekspert TWK do spraw systemowych rozwiązań problemów działania i finansowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz działalności przedsiębiorstw na płaszczyźnie osób z niepełnosprawnością.

         Najbardziej owocny i efektywny zawodowo oraz naukowo był okres pracy w Politechnice Częstochowskiej, w Spółdzielni Inwalidów w Częstochowie oraz Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Okres działalności w KIGR, konferencje i sympozja naukowe, projekty badawcze, których był głównym inspiratorem, zaowocowały uzyskaniem doktoratu z zakresu organizacji i zarządzania.

         Andrzej był dyrektorem generalnym KIGR-u i redaktorem naczelnym pism wydawanych przez KIGR. Dużą wartością było wydawanie miesięcznika „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”, który był kontynuacją miesięcznika „Zakłady Pracy Chronionej, Rehabilitacja, Prawo, Finanse, Zarządzanie, Technika”, wydawanego od 1998 roku. Misją miesięcznika było dostarczanie czytelnikom wiedzy umożliwiającej prawidłową realizację zadań dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Szczególnie cenne i twórcze było tworzenie forum wymiany poglądów, wyników badawczych i propozycji rozwiązań w systemie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Miesięcznik był wówczas najważniejszym środkiem przepływu informacji o aktach prawnych, ich interpretacji i wykładni potrzebnym spółdzielcom i zakładom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Cenne były informacje z zakresu prawa, finansów, techniki, jakości pracy, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i handlowego oraz innowacyjnych wzorów etycznego zachowania w biznesie. Pisał do Kwartalnika PFRON Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania.

         Na Kongresie Osób Niepełnosprawnych i Zakładów Pracy Chronionej 10 grudnia 2003 roku zgłosiłem projekt powołania Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej, związku stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń działających na ich rzecz. Andrzej z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wprowadził KIGR do Unii. Jedynie Piotr Pawłowski (1966-2018) tuż przed rejestracją wycofał Integrację.

         Wybitny członek Społecznej Rady Naukowej TWK w Warszawie. Autor wielu cennych prac badawczych w zakresie zatrudnienia chronionego, problematyki rozwoju spółdzielczości inwalidów na płaszczyźnie teorii i praktyki, gdzie prezesował spółdzielni inwalidów w Częstochowie. Niezwykle innowacyjne było podjęcie przez niego tematyki działań i odpowiedzialności biznesu na płaszczyźnie osób z niepełnosprawnością.

         Z okazji Jubileuszu 60. lecia TWK Andrzej przygotowywał temat: „Współpraca TWK ze spółdzielczością inwalidów w zakresie rozwoju zakładów pracy chronionej. Kryzys i jego przyczyny”. Niestety nieubłagana śmierć przerwała pracę nad tym tematem. Nikt już tego tak nie napisze, tak jak Andrzej.

         W Społecznej Radzie Naukowej TWK był naszym ekspertem w zakresie pracy chronionej, rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, systemu zatrudniania i wsparcia osób z niepełnosprawnością i pracodawców oraz działalności biznesu.

         Andrzeju, dziękujemy Ci za wielki i nieoceniony wkład piśmienniczy w ramach Społecznej Rady Naukowej TWK. Brakować nam będzie Twoich dociekliwych i niezwykle analitycznych tekstów z twórczymi wnioskami, które kończyłeś prekluzją, czy będą zrealizowane. W to co robił był mocno zaangażowany emocjonalnie, w czasie naszych dyskusji często mawiał: „ kuźwa, jak oni to realizują, co z tego będzie”. Oglądał transmisje z obrad Sejmu z głośnym komentarzem. W sprawach współpracy, konsultacji, konferencji, projektów badawczych, wydawnictwa spotykaliśmy się u mnie w TWK, na Oleandrów 10, bowiem w biurze KIGR była wędzarnia pełna dymu, mimo uchylonego okna, palili mocno obaj z Włodkiem Sobczakiem, prezesem.

         Ubolewał nad upadkiem Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Praca na działce była dla niego wielką odskocznią od pracy naukowej. Andrzej walczył dzielnie z cukrzycą i nadwagą. Ostatnio schudł 20 kilogramów.

         Był człowiekiem niezwykle pogodnym, dobrodusznym, o miłym i wdzięcznym głosie. W potocznej rozmowie posługiwał się piękną polszczyzną.

        Żegnamy Cię z wielkim smutkiem i żalem. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, a zastąpić będzie bardzo trudno.

 

Cześć Twojej nieodżałowanej Pamięci !!!

 

Dr Henryk Waszkowski

Sekretarz Społecznej

Rady Naukowej TWK

 

Warszawa, 14 grudnia 2019 roku.