Daily Archives: 26 lutego 2019

Aktualności

Kolejna monografia dr Henryka Waszkowskiego

Opublikowane przez:

Kolejna monografia Henryka Waszkowskiego, prezesa Honorowego TWK, sekretarza Społecznej Rady Naukowej TWK

Nakładem renomowanego Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazała się książka dr. Henryka Waszkowskiego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w spółdzielczych formach gospodarowania.

         Idea rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością była rozwijana w różny sposób i z różnymi rezultatami jako efekt badań naukowych i praktyki wyrosłej na tle ogólnego rozwoju cywilizacyjnego oraz przywracania zdolności do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Życie pokazało że samo zatrudnienie nie wystarczy. Nauka podpowiedziała metody i wskazała narzędzia do kompleksowego specjalistycznego zatrudnienia, dostosowanego do złożonej cięższej niepełnosprawności. Takie miejsce znalazło się się na płaszczyźnie spółdzielczości inwalidów i niewidomych.

Autor monografii niniejszy temat rozpatruje z uwzględnieniem zagadnień: kształcenia, szkolenia, zatrudnienia, medyczno-rehabilitacyjnych, socjalnych, społeczno-wychowawczych, kulturalnych, bezrobocia oraz polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Zakres analizy i diagnozy jest różny – dotyczy całościowo problemów życia i pracy osób w środowisku lokalnym. Sumuje długi okres, w który występowały zasadnicze wydarzenia dotyczące usytuowania osób z niepełnosprawnością w systemie społeczno-politycznym, nowej transformacji ustrojowej w ramach gospodarki kapitalistycznej.

W obecnych warunkach kryzysu kapitalizmu, zawirowań transformacji w Polsce i problemów społecznych w świecie gospodarki globalnej spółdzielczość inwalidów może stanowić ważną drogę do rozwiązania problemów słabszej części społeczeństwa w duchu sprawdzonej solidarności, samopomocy spółdzielczej i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną poprzez zastosowanie kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w spółdzielczych formach gospodarowania.

Książka do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa:

Księgarnia internetowa: www.wydawnictwo.umcs.eu

e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

 

Gratulujemy !

Przewodniczący Społecznej Rady Naukowej                         Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. Wiesław Tomaszewski                                         mgr Krzysztof Miroński