Daily Archives: 28 kwietnia 2017

Aktualności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Opublikowane przez:

Warszawa, dnia 28.04.2017

Ldz.     01/04/TWK/KM/17

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą w Warszawie  informuje, iż w ramach realizacji obowiązków statutowych w przedmiocie analizy funkcjonowania poszczególnych oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Walki z kalectwem, 28 kwietnia 2017r. przystąpił do weryfikacji przynależności członków do Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000102498 w celu zwołania Zjazdu Krajowego Oddziału TWK.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które kiedykolwiek złożyły deklarację przystąpienia do Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem proszone są o potwierdzenie, bądź zaprzeczenie swojego członkostwa do  12 maja 2017r.

W celu potwierdzenia bądź rezygnacji z członkostwa proszę o wypełnienie FORMULARZA

Formularz należy dostarczyć:

  1. przesyłając na adres: twk@twk.org.pl
  2. przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Targowa 15 lok. 72a, 03-731 Warszawa
  3. dostarczając osobiście do siedziby ZG TWK ul. Targowa 15 lok. 72a, 03-731 Warszawa w dniu 12.05.2017 r od godz. 09.00 do 13.00

 

Jednocześnie, na mocy §40 ust 1 pkt 2 statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Zarząd Główny TWK zwołuje na dzień 12.05.2017 godz. 15:00 Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Zjazd odbędzie się przy ul. Targowej 15 lok. 72A, 03-731 Warszawa. Drugi termin Zjazdu planuje się na dzień 12.05.2017 godz. 15.30 w w/w lokalizacji.

W załączeniu przesyłam Porządek obrad

Osoby które w określonym terminie nie złożą potwierdzenia lub zaprzeczenia swojego członkostwa zostaną wykreślone z listy członków.

Serdecznie zapraszam

Krzysztof Miroński

Prezes ZG TWK