Monthly Archives: kwiecień 2016

Aktualności

II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska – Sprawozdanie

Opublikowane przez:

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska. I Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska odbył się w 2009 roku. Tematem wiodącym II Kongresu była Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym. Celem zaś ocena stanu polskiej rehabilitacji, porównanie do dokonań rehabilitacji w Europie i na świecie, przedyskutowanie strategii dalszego rozwoju oraz przedstawienie aktualnych rozwiązań problemów klinicznych i rehabilitacyjnych. W 16 sesjach problemowych przedstawiono bogatą i interesującą tematykę oraz warsztaty i sesję plakatową. Zabrakło sesji poświęconej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób rehabilitowanych w różnych formach i metodach, która jest nieodłączną częścią kompleksowej rehabilitacji. Szczególne problemy występują w kategorii osób z cięższymi i złożonymi niepełnosprawnościami, ile lat czeka się na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej (3 700 oczekujących), dlaczego jest tylko 68 zakładów aktywności zawodowej w kraju, dlaczego nie rośnie liczba miejsc w zakładach pracy chronionej mimo wzrostu nakładów finansowych. Brak jest spójnego, skoordynowanego systemu funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz ścieżek wsparcia przez rehabilitacje medyczną. Kompleksowy model rehabilitacji zawodowej i społecznej się załamał. Nastąpiły nowe uwarunkowania, globalizacja rynku pracy, dynamiczny rozwój nowych technologii, słaby i utrudniony dostęp do opieki medycznej, niedostosowane prawo i szereg innych ważnych aspektów kształcenia i życia tej społeczności. Dyskusja nad nowym modelem systemowych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnością w różnych obszarach polityki państwa utknęła w martwym punkcie.
Ze strony TWK w I Sesji: Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – aspekty psychofizyczne i sport niepełnosprawnych, aktywność fizyczna osób z ze specjalnymi potrzebami wystąpili: prof. Adam Kurzynowski, przewodniczący Społecznej Rady Naukowej TWK i prof. zw. Janusz Kirenko, a III Sesji: Historia fizjoterapii i rehabilitacji Henryk Waszkowski. Przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego Kongresu był wiceprezes ZG TWK i prezes Oddziału Mazowieckiego TWK prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski.

Henryk Waszkowski

Streszczenia.
Adam Kurzynowski
Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno-gospodarczej państwa
Miejsce osób niepełnosprawnych w polityce społeczno-gospodarczej państwa jest określane przez rozwiązania prawne, instytucjonalne oraz sposoby wsparcia. Dotyczy to leczenia, kształcenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudnienia tych osób. Ze względu na to, że zmieniają się uwarunkowania funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, niezbędna jest stałe poszukiwanie nowych i skuteczniejszych rozwiązań. Dotyczy to zarówno procesów leczenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, zatrudnienia na otwartym oraz chronionym rynku pracy, usuwaniu różnego rodzaju barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz tworzenie lepszych warunków do integracji społecznej. Sytuacja osób niepełnosprawnych w dużym stopniu zależy od ich przygotowania do udziału w poszczególnych dziedzinach życia. W ramach polityki społecznej i gospodarczej powinny być i są tworzone warunki i możliwości w zakresie leczenia, kształcenia i zatrudnienia. Poza tymi ogólnymi uwarunkowaniami na poziomie państwa, istotne jest, jakie warunki do kształcenia, rehabilitacji społeczno-zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych występują na poziomie lokalnym, w gminach i powiatach, a szczególnie w gminach, które są bardzo zróżnicowane pod tym względem, co tworzy specjalne zadania dla lokalnych polityk społecznych. Kolejnym zagadnieniem jest sprawa uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rozwoju zrównoważonym, który z założenia oznacza uczestnictwo wszystkich grup społecznych nie tylko w procesie tworzenia nowych wartości tego rozwoju, lecz także udział wszystkich grup społecznych w korzystaniu z jego z jego efektów. Realizacja strategii rozwoju na poziomie kraju, regionów i środowisk lokalnych oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych społecznych, gdzie osoby niepełnosprawne są uwzględniane jako znacząca część struktury ludności z określonym potencjałem zawodowym, który może być aktywizowany w rozwoju społeczno-gospodarczym, co poprawi ich warunki bytu i poszerzy integrację społeczną. Praktyka rozwoju zrównoważonego komplikuje się ze względu na zakłócenia naruszające stabilność gospodarek poszczególnych krajów, co oznacza , że w przyszłości nie będzie łatwo realizować nie tylko założone wizje zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także innych grup społecznych.

Janusz Kirenko
Członek Społecznej Rady Naukowej TWK
Percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych
Osoby z niepełnosprawnością kształtują pojęcie o sobie w zależności od doświadczeń w środowisku, w którym żyją. Umysłowy obraz świata zewnętrznego różny jest od fizycznie wytworzonego obrazu na siatkówce oka. Różnica powstaje w czasie, w drodze przetworzenia. Zmysł wzroku umożliwia wprowadzenie danych w otoczenie, sięgając spojrzeniem kierowanym przez uwagę, skupiając pole ostrego widzenia na różnych elementach widzianego świata. Percepcja jest procesem aktywnym, który nie jest dany bezpośrednio, powstającym szybko lub powoli. Stanowi przedmiot wielokrotnego potwierdzania, oceniania, uzupełniania, korygowania i pogłębiania rozumienia.
W opracowaniu niniejszym aspekt niepełnosprawności jest przyczynkiem do zbudowania modelu badań empirycznych dotyczących różnic indywidualnych w zakresie spostrzegania niepełnosprawności wraz z ich psychospołecznymi związkami. Część eksperymentalną badań przeprowadzono przy zaangażowaniu głównego zmysłu człowieka, jakim jest wzrok. Pozyskiwanie danych percepcji wzrokowej możliwe jest dzięki komputerowej technice eyetrackingu. Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiają rejstrację ruchu oczu przy obserwacji eksponowanych obrazów. Precyzja i szybkość rejestracji wyznacza użyteczności tego narzędzia dla interpretacji wyników przeprowadzonych badań. Równie ważne jest odizolowanie techniki eyetrackingowej od subiektywnych odczuć badanych osób i w ten sposób uniezależnienie wyników od od występujących niepożądanych artefaktów.

Henryk Waszkowski
Sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK
Znaczenie kongresów TWK w rozwoju rehabilitacji w Polsce
Rok 2016 to rok jubileuszy: 60. rocznica powstania Polskiego Komitetu do spraw Rehabilitacji Inwalidów, 120. rocznica urodzin prof. Wiktora Degi i 100. rocznica urodzin prof. Aleksandra Hulka, wielkich pionierów i twórców polskiej rehabilitacji. Głównie dzięki nim powstało w 1960 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, które było inicjatorem i organizatorem kongresów, konferencji i sympozjów naukowych zarówno krajowych i międzynarodowych. TWK skupiało wówczas kwiat nauki polskiej z różnych dyscyplin: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, socjologów, pedagogów, prawników, architektów, a nawet ekonomistów (prof. O. Lange). Uczestniczyło w międzynarodowych kongresach, specjalistycznych sympozjach i konferencjach naukowych, które były prezentacją postępów w rehabilitacji w poszczególnych krajach. Kongresy odbyły się w Hadze (1954), Londynie (1957),Nowym Jorku (1960), Kopenhadze (1963), Dublinie (1969), Sydney (1972), Tel Avivie (1976), Winnipeg (1980), Lizbonie (1984). W konferencjach tych brali udział prezesi TWK: prof. A. Hulek, prof. W. Dega, prof. M. Weiss i dr P. Janaszek oraz prof. J. Doroszewska, prof. K. Milanowska, prof. A. Nauman. W 1970 r. W. Dega przedstawił na posiedzeniu Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia polską koncepcję kompleksowej rehabilitacji, której fundamentalne zasady to: powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość, w kierunku modelowego zbliżenia do pacjenta.
Pierwsze sympozjum międzynarodowe zorganizowane zostało przez TWK przy współpracy z MZiOS 19 lutego 1961 roku nt Problemy socjalne w rehabilitacji inwalidów. Ważne były opinie wybitnych ekspertów z zagranicy: Anglii, Czechosłowacji, Danii, Francji, Jugosławii, Kanady, NRD, Norwegii, USA,Szwajcarii, Węgier, Związku Radzieckiego i osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania zagadnień socjalnych, a zwłaszcza zadań i metod pracy asystenta społecznego w rehabilitacji leczniczej i zawodowej.
Kolejna konferencja naukowa została zorganizowana przez Sekcję Lekarską ZG TWK i Oddział poznański 20-21 listopada 1964 roku. Tematem były: Problemy społeczne w medycynie rehabilitacyjnej. W 33 referatach przedstawiono nowatorski temat w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością i chorych z różnych przyczyn.
Duże znaczenie miało Europejskie Seminarium ONZ nt. Rola zabezpieczenia społecznego w rehabilitacji inwalidów i innych osób niepełnosprawnych, które odbyło się w Warszawie w 1973 roku. W konferencji wzięło udział 49 ekspertów z państw europejskich oraz przedstawiciele ONZ, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowego Towarzystwa Rehabilitacji Inwalidów i Ligii Towarzystw Czerwonego Krzyża. Oryginalność konferencji polegała na poddaniu analizie miejsca rehabilitacji w systemie służb socjalnych i rehabilitacyjnych w ramach polityki socjalnej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Szczególnie wielkie znaczenie w rozwoju rehabilitacji w Polsce miały dwa Kongresy Międzynarodowe TWK. Pierwszy określany w dokumentach jako I Krajowy Zjazd Rehabilitacji odbył się w Warszawie w dniach 10-12 maja 1971 roku. Zjazd odbył się w Pałacu Kultury i Nauki. Wzięło w nim udział ponad 400 wybitnych naukowców i praktyków w rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej z kraju i zagranicy. Tematyka kongresu dotyczyła rehabilitacji leczniczej, zawodowej, problemów z przygotowaniem do pracy, społecznej i szeroko pojętej profilaktyki niepełnosprawności. Wielkim wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla rehabilitacji w Polsce był II Kongres Międzynarodowy TWK w Warszawie w dniach 1-2 października 1983 roku pod tytułem „Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie”. Kongres dokonał analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i ocenił dorobek rehabilitacji w Polsce w ostatnich 40. latach. W pięciu komisjach wygłoszono 135 referatów na temat: leczenie i rehabilitacja lecznicza, wychowanie i kształcenie, funkcje rodziny w procesie rehabilitacji, praca zawodowa osób niepełnosprawnych oraz organizacja czasu wolnego inwalidów. W kongresie wziął udział prezydent Rehabilitation International prof. dr Harry Fang i wiceprezydent dr Otto Geoecker oraz delegacje z Bułgarii i Czechosłowacji.
Kolejna konferencją międzynarodową o doniosłym znaczeniu było światowe sympozjum nt. Środki masowego przekazu a człowiek niepełnosprawny, które odbyło się w Warszawie 23-25 listopada 1983 roku, z udziałem przedstawicieli UNESCO, Rehabilitation International i ONZ. Efektem sympozjum był wzrost zainteresowania TV i dziennikarzy problematyką życia i pracy społeczności z niepełnosprawnością.
Bogaty materiał badawczy i znaczny dorobek w rozwoju teorii i praktyki wniosła Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Rzeszowie (1986) – Rehabilitacja młodzieży w polityce socjalnej państwa. Po raz pierwszy tak szeroko przedstawiono i omówiono problem rehabilitacji młodzieży akademickiej, m.in. brak ogólnopolskiego programu rehabilitacji.
W 1987 r. Oddział Wojewódzki TWK w Rzeszowie zorganizował pierwszą w Polsce Ogólnopolską Konferencję nt. Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym. Profesor Stanisław Grochmal przedstawił: Aktualne kierunki rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Dużą wartość poznawczą i praktyczną stanowił referat dr Joany Woyciechowskiej-Camengi z Kliniki Neurologicznej w Duluth w USA Prowadzenie pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, z bogatą literaturą oraz wykazem środków farmakologicznych wspomagających leczenie usprawniające.
Wiele cennych wniosków i postulatów wniosły kolejne konferencje międzynarodowe: Motoryzacja osób niepełnosprawnych, Poznań 1995, 1996. Problemy z oprzyrządowaniem samochodów dla amputantów, dostępność i finansowanie usług. Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych, Krynica 1997, 1999. Były to interesujące rodzime propozycje produkcji autobusów i tramwajów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (Jelcz, Autosan, Wrocław). Ciekawy był holenderski plan wagonu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Konferencje, sympozja i sesie naukowe były domeną działalności oddziałów TWK . Największą aktywność przejawiały oddziały w Rzeszowie, Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie, Koninie i w Szczecinie.
Kongresy, konferencje wniosły wiele konkretnych propozycji i wniosków, które miały duży wpływ na tworzenie się nowych zasad i przepisów funkcjonowania rehabilitacji we wszystkich jej formach. Tematyka kongresów, konferencji i sympozjów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych dotyczyła szerokiej problematyki życia, nauki, pracy i rozwoju rehabilitacji w Polsce i w świecie. Dużą wartością była wymiana myśli, metod i perspektyw wszystkich form rehabilitacji. Szczególnie cenne było nawiązanie współpracy z ekspertami zagranicznymi i możliwość wymiany doświadczeń. Niewątpliwie wpłynęły one na wzrost i kompetencje kadry specjalistycznej oraz zainteresowanie świata nauki i praktyki. Miały znaczący wpływ na rozwój rehabilitacji w Polsce.