Aktualności

ZJAZD KRAJOWY TWK – KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZA

Opublikowane przez:

Kampania sprawozdawczo-wyborcza

przed XV Krajowym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 2021

W związku  z upływem kadencji władz naczelnych i terenowych TWK oraz koniecznością uwzględnienia zagrożenia epidemicznego SARS COVIF-19  z którym borykamy się już od przeszło roku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem planuje na podstawie § 22 ust.1 statutu TWK zwołać do końca września 2021r. XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, rekomendując jednocześnie podejmowanie uchwał w ramach oddziałów drogą korespondencyjną.

Proponowany termin Zjazdu uzależniony jest od sytuacji epidemicznej kraju oraz wprowadzanych dalszych obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Jednocześnie rozstrzygając wiele wątpliwości zgłaszanych przez poszczególne oddziały terenowe informujemy, że obecne organy – wyłącznie o charakterze kadencyjnym realizują zadania statutowe na podstawie art. 10 ust 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonego na mocy art. 28 tzw. tarczy 4.0 tj. ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Link do aktu prawnego: Akt prawny (sejm.gov.pl)

Rozpoczynając kampanię sprawozdawczo-wyborczą w Oddziałach Terenowych TWK należy dokonać oceny działalności  Oddziału i Zarządu za ostatni okres sprawozdawczy. Prowadzona dyskusja powinna wskazać nowe kierunki działania Oddziału a w dłuższej perspektywie Naszej  organizacji w zakresie środowiskowych inicjatyw, niezależności finansowej, otwierania się na nowe innowacyjne działania, kreowania możliwości funkcjonowania w środowisku CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

Mając na uwadze charakter strukturalny TWK (oddziały terenowe posiadające odrębną osobowość prawną) proponujemy rozważenie możliwość realizacji projektów finansowanych np. z funduszy europejskich w partnerstwie „oddziałowym”  realizując projekty (finansowanych z różnych źródeł) oparte już we wcześniej przepracowanych warunkach. Jako Organizacja parasolowa powinniśmy dzielić się doświadczeniami ( tak jak to zrobiliśmy w 2016r. projekt ASOS dla Wrocław, Wolsztyn, Radom, Kutno, Gorzów Wlkp.) aby organizacja z biegiem czasu stawała się coraz bardziej silna i znacząca.

Powinniśmy jako organizacja ogólnopolska stworzyć zbiór doświadczeń i możliwości proponowanych przez Oddziały TWK, dlatego też proponujemy rozbudować stronę internetową, która obecnie pełni funkcję jedynie „informatora”, o dane dotyczące prowadzonych przedsięwzięć w poszczególnych oddziałach. Poniżej pod danymi teleadresowymi Oddziału zamieścimy link do strony, oraz wykażemy rodzaj prowadzonej działalności np. WTZ, ZAZ, projekt EFS wraz z nazwą oraz linkiem do strony. Jest to niezbędny element z uwagi na konieczność zebrania danych Stowarzyszenia w jednym miejscu.

Zarząd Główny TWK proponuje także realizację działań w ramach optymalizacji wpłat na PFRON. Oddziały zainteresowane prosimy o kontakt na adres mailowy organizacji. Przypominamy, że ten temat był dyskutowany na poprzednim Zjeździe Krajowym.

Kluczowym zadaniem Oddziałów przed Zjazdem jest przedstawienie ewentualnych zmian Statutowych. Z doświadczenia wiemy, że po dokonaniu poprzednich zmian następująca kadencja Władz miała czas na przepracowanie ich w realnych warunkach, i co najważniejsze dokonania oceny słuszności ich zastosowania. Wobec powyższego prosimy o propozycje ewentualnych zmian statutowych w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres twk@twk.org.pl najpóźniej do końca miesiąca kwietnia.2021.

Oddziały Terenowe TWK powinny zwołać Walne Zebrania Oddziałów lub Walne Zebrania Delegatów (Odziały liczące powyżej 100 członków) w terminie zapewniającym pełne bezpieczeństwo dla członków oraz przy zachowaniu najwyższego reżimu sanitarnego.

Ustala się, że wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów jeden delegat reprezentuje 100 członków zwyczajnych Towarzystwa. Każde rozpoczęte  100 członków upoważnia do wyboru kolejnego delegata na Krajowy Zjazd TWK.

Liczbę członków Oddziału ustala się na podstawie liczby członków TWK, którzy opłacili składki  członkowskie na dzień 31 grudnia 2020 roku, a Oddział przekazał składki do Zarządu   Głównego.

Z poważaniem

Krzysztof Miroński

Prezes Zarządu Głównego TWK

Aktualności

DIAMENTOWY JUBILEUSZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

Opublikowane przez:

D I M E N T O WY   J U B I L E U S Z

P O L S K I E G O   T W A R Z Y S T W A   W A L K I Z K A L E C T W E M

1960 – 2020

Dziewiątego marca 2020 roku przypada Jubileusz 60. lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. To wielce zasłużony , unikatowy i pionierski ruch społeczno-naukowy dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie w kraju.

To unikatowe, wielce zasłużone Stowarzyszenie społeczno-naukowe dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

To kwiat nauki polskiej i wielkich pasjonatów społecznych.

To miejsce, gdzie narodziła się rehabilitacja jako nauka na praktycznej płaszczyźnie spółdzielczości inwalidów.

To fenomen spełniania się osób z niepełnosprawnościami w różnych formach aktywności zawodowej, kulturalno-oświatowej, artystycznej i sportowej.

To jedyny pionierski i unikatowy tego rodzaju ruch społeczny na rzecz kompleksowej i złożonej rehabilitacji w Polsce i Europie, tworzony własnymi rękami i wielkim sercem.

Dzisiaj słowo REHABILITACJA jest najczęściej używanym słowem w naszym codziennym życiu, wpłynęła ona na wzrost i kompetencje kadry specjalistycznej, podniosła na wyższy poziom pozycję osób z niepełnosprawnościami oraz zainteresowanie świata nauki i praktyki. Miała znaczący wpływ na rozwój rehabilitacji w Polsce.

Dr Henryk Waszkowski, sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK przygotowuje Księgę Jubileuszową:

„ 60 lat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

w służbie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Księga Jubileuszowa”

Aktualności

WSPOMNIENIE O DR. ANDRZEJU BARCZYŃSKIM

Opublikowane przez:

W S P O M N I E N I E   O   DR. A N D R Z E J U     B A R C Z Y Ń S K I M

                                                 (1959 – 2019)

 

Andrzej zmarł 9 grudnia 2019 roku w Częstochowie, przeżywszy 70 lat. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej w latach 1974-1982 oraz 2007-2015 w Instytucie Zdrowia Publicznego. W latach1997-2007 dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki rozwiązań systemowych w organizacji i finansowaniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Członek Społecznej Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Ekspert TWK do spraw systemowych rozwiązań problemów działania i finansowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz działalności przedsiębiorstw na płaszczyźnie osób z niepełnosprawnością.

         Najbardziej owocny i efektywny zawodowo oraz naukowo był okres pracy w Politechnice Częstochowskiej, w Spółdzielni Inwalidów w Częstochowie oraz Krajowej Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Okres działalności w KIGR, konferencje i sympozja naukowe, projekty badawcze, których był głównym inspiratorem, zaowocowały uzyskaniem doktoratu z zakresu organizacji i zarządzania.

         Andrzej był dyrektorem generalnym KIGR-u i redaktorem naczelnym pism wydawanych przez KIGR. Dużą wartością było wydawanie miesięcznika „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”, który był kontynuacją miesięcznika „Zakłady Pracy Chronionej, Rehabilitacja, Prawo, Finanse, Zarządzanie, Technika”, wydawanego od 1998 roku. Misją miesięcznika było dostarczanie czytelnikom wiedzy umożliwiającej prawidłową realizację zadań dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Szczególnie cenne i twórcze było tworzenie forum wymiany poglądów, wyników badawczych i propozycji rozwiązań w systemie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Miesięcznik był wówczas najważniejszym środkiem przepływu informacji o aktach prawnych, ich interpretacji i wykładni potrzebnym spółdzielcom i zakładom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Cenne były informacje z zakresu prawa, finansów, techniki, jakości pracy, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i handlowego oraz innowacyjnych wzorów etycznego zachowania w biznesie. Pisał do Kwartalnika PFRON Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania.

         Na Kongresie Osób Niepełnosprawnych i Zakładów Pracy Chronionej 10 grudnia 2003 roku zgłosiłem projekt powołania Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej, związku stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń działających na ich rzecz. Andrzej z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wprowadził KIGR do Unii. Jedynie Piotr Pawłowski (1966-2018) tuż przed rejestracją wycofał Integrację.

         Wybitny członek Społecznej Rady Naukowej TWK w Warszawie. Autor wielu cennych prac badawczych w zakresie zatrudnienia chronionego, problematyki rozwoju spółdzielczości inwalidów na płaszczyźnie teorii i praktyki, gdzie prezesował spółdzielni inwalidów w Częstochowie. Niezwykle innowacyjne było podjęcie przez niego tematyki działań i odpowiedzialności biznesu na płaszczyźnie osób z niepełnosprawnością.

         Z okazji Jubileuszu 60. lecia TWK Andrzej przygotowywał temat: „Współpraca TWK ze spółdzielczością inwalidów w zakresie rozwoju zakładów pracy chronionej. Kryzys i jego przyczyny”. Niestety nieubłagana śmierć przerwała pracę nad tym tematem. Nikt już tego tak nie napisze, tak jak Andrzej.

         W Społecznej Radzie Naukowej TWK był naszym ekspertem w zakresie pracy chronionej, rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, systemu zatrudniania i wsparcia osób z niepełnosprawnością i pracodawców oraz działalności biznesu.

         Andrzeju, dziękujemy Ci za wielki i nieoceniony wkład piśmienniczy w ramach Społecznej Rady Naukowej TWK. Brakować nam będzie Twoich dociekliwych i niezwykle analitycznych tekstów z twórczymi wnioskami, które kończyłeś prekluzją, czy będą zrealizowane. W to co robił był mocno zaangażowany emocjonalnie, w czasie naszych dyskusji często mawiał: „ kuźwa, jak oni to realizują, co z tego będzie”. Oglądał transmisje z obrad Sejmu z głośnym komentarzem. W sprawach współpracy, konsultacji, konferencji, projektów badawczych, wydawnictwa spotykaliśmy się u mnie w TWK, na Oleandrów 10, bowiem w biurze KIGR była wędzarnia pełna dymu, mimo uchylonego okna, palili mocno obaj z Włodkiem Sobczakiem, prezesem.

         Ubolewał nad upadkiem Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Praca na działce była dla niego wielką odskocznią od pracy naukowej. Andrzej walczył dzielnie z cukrzycą i nadwagą. Ostatnio schudł 20 kilogramów.

         Był człowiekiem niezwykle pogodnym, dobrodusznym, o miłym i wdzięcznym głosie. W potocznej rozmowie posługiwał się piękną polszczyzną.

        Żegnamy Cię z wielkim smutkiem i żalem. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, a zastąpić będzie bardzo trudno.

 

Cześć Twojej nieodżałowanej Pamięci !!!

 

Dr Henryk Waszkowski

Sekretarz Społecznej

Rady Naukowej TWK

 

Warszawa, 14 grudnia 2019 roku.

Aktualności

Wspomnienie o doktorze Tadeuszu Majewskim

Opublikowane przez:

W S P O M N I E N I E

       O DOKTORZE TADEUSZU MAJEWSKIM

 1931 – 2018

Wybitnej postaci Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i zasłużonego dla światowego ruchu na rzecz rozwoju rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz rehabilitacji niewidomych i głucho niewidomych. Zmarł w dniu 1 maja 2018 roku w Warszawie w wieku 87 lat.

Tadeusz urodził się 24 lutego 1931 roku w Kurniku koło Poznania. Był absolwentem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, rocznik 1955. Od tegoż roku pracował jako psycholog i wychowawca w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej i Społecznej, Polskiego Związku Niewidomych, dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. W roku 1969 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, ze specjalnością psychologi defektologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1963-1961 pracował w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie, a od 1977 roku był naczelnikiem Wydziału Rehabilitacji zawodowej w Departamencie Rehabilitacji. Następnie pracował w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczególnie cenny był udział Tadeusza w wielu konferencjach naukowych i zagranicznych, w dwu międzynarodowych Kongresach TWK (1971 – w Pałacu Kultury i Nauki, ponad 400 uczestników). Drugi Kongres TWK pod tytułem „Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie” odbył się w Warszawie. Przed otwarciem Kongresu prof. dr Harry Fang prezydent Rehabiltation Inernational wręczył zastępcy przewodniczącego Rady Państwa Zdzisławowi Tomali „Kartę Rozwoju Rehabilitacji na lata osiemdziesiąte”. Tadeusz brał udział w konferencjach w Austrii, Norwegii, Teheranie, Finlandii, Szwecji, Nowej Zelandii.

         W latach 1975-1976 był ekspertem Międzynarodowej Organizacji Pracy w Iranie w zakresie poradnictwa zawodowego oraz oceny zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością. Napisał poradnik Vocational Gudance of the Disablet (Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych).Poradnik został przetłumaczony na język perski i opublikowany w Teheranie w 1976 roku. Następnie w latach 1981-1987 był doradcą w Ministerstwie Spraw Socjalnych w Nairobi w Kenii, gdzie prowadził szkolenia i przygotowywał materiały szkoleniowe na temat rehabilitacji zawodowej i środowiskowej osób z niepełnosprawnością. W Nairobi zorganizował Afrykański Instytut Rehabilitacji, którego głównym zadaniem było kształcenie pracowników rehabilitacji zawodowej i środowiskowej osób z niepełnosprawnością.

Po powrocie do kraju skupił się na pracy w Wyższej Szkole Pedagogiki w Warszawie, społecznie w TWK i w Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie był głównym autorem tekstów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zarówno zatrudnionych w spółdzielczości inwalidów, jak również na otwartym rynku pracy, problemów rehabilitacji niewidomych i głucho niewidomych. Często odnosił się do literatury zagranicznej na temat zatrudnienia chronionego, rozmiarów i problemów niepełnosprawności a zwłaszcza Innternational Rehabilitation i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dla nas w TWK był ostateczną instancją sprawdzającą teksty z języka angielskiego do druku. Był bardzo solidny. Na materiały nie musiałem czekać poza umówiony termin. W rozmowach z gośćmi zagranicznymi zaskakiwał ich biegłością języka angielskiego, akcentem i merytoryczną rozmową.

         Człowiek o pogodnym usposobieniu, charakterystycznym miłym głosie. Emanowała od niego dobroć, chęć pomocy słabszym, dlatego co roku w grudniu przynosił darowiznę pieniężną, z tekstem „Ty masz tylu potrzebujących, to jeszcze te parę groszy może się przyda”.

         Pozostawił znaczny dorobek naukowy i publicystyczny, około 180 pozycji, 14 książek, 64 pozycje w pracach zbiorowych. Jest autorem rozdziału w pracy zbiorowej na temat służb socjalnych, wydanej w języku japońskim.

Odznaczony najwyższym odznaczeniem TWK Medalem Twórcy Polskiej rehabilitacji, Złotą Odznaką TWK

W 2016 roku zaskoczył mnie odmawiając udziału we wspólnym tekście i napisaniu streszczenia w języku angielskim. Henryku, ja już nic nie napiszę i nic nie przetłumaczę. Mój umysł się wyczerpał. Teraz chcę przeczytać to czego nie mogłem przeczytać, posłuchać muzyki której nie miałem czasu wysłuchać. Tadeusz zlikwidował komputer, telefon komórkowy, zamknął się dla siebie.

Spoczął na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w grobie rodzinnym w alei 24F-6-1.

Drogi Przyjacielu, dziękujemy Ci za wyjątkowe zaangażowanie i wspaniałe rezultaty działania społecznego na płaszczyźnie TWK, dziś już Ciebie nikt nie zastąpi w tak wielkim wymiarze.

Część Twojej Wielkiej Pamięci !

 

Dr Henryk Waszkowski

Prezes Honorowy TWK

Sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK

Aktualności

Pożegnanie Anny Jóźwiak

Opublikowane przez:

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Anny Jóźwiak, wieloletniej Prezes kutnowskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz wieloletniego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, działaczki społecznej, oddanej przyjaciółce środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz bliskiej koleżance.

W imieniu Zarządu Głównego TWK łącząc się w głębokim smutku składamy kondolencje rodzinie, najbliższym i  przyjaciołom.

Aktualności

Żegnamy dr. Sylwestra Nowaka

Opublikowane przez:

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Dr. Sylwestra Nowaka, naszego Przyjaciela, Prezesa zarazem założyciela bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, inicjatora kształcenia dzieci głuchoniewidomych, Kawalera Orderu Uśmiechu, współorganizatora Festiwali Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Aby każdy człowiek uświadczył zrozumienia, przesłania Ericha Segala którym kierował się przez całe życie dr Sylwester Nowak

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka”

 

W imieniu Zarządu Głównego TWK oraz  Społecznej Rady Naukowej TWK łącząc się w głębokim smutku składamy kondolencje rodzinie, współpracownikom i  przyjaciołom

Aktualności

Pożegnanie Bogumiły Orlickiej

Opublikowane przez:

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Bogumiły Orlickiej, wieloletniej Prezes zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem, działaczki społecznej, oddanej przyjaciółki środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz bliskiej koleżanki.
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. A kiedy pojawia się kradnąc ważną dla Nas osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, przypominając Nam stale jacy jesteśmy bezsilni wobec niej.
W imieniu Zarządu Głównego TWK,  działaczy oraz Zarządu Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zielonej Górze łącząc się w głębokim smutku składamy kondolencje rodzinie, najbliższym i  przyjaciołom.

Aktualności

Kolejna monografia dr Henryka Waszkowskiego

Opublikowane przez:

Kolejna monografia Henryka Waszkowskiego, prezesa Honorowego TWK, sekretarza Społecznej Rady Naukowej TWK

Nakładem renomowanego Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazała się książka dr. Henryka Waszkowskiego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w spółdzielczych formach gospodarowania.

         Idea rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością była rozwijana w różny sposób i z różnymi rezultatami jako efekt badań naukowych i praktyki wyrosłej na tle ogólnego rozwoju cywilizacyjnego oraz przywracania zdolności do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym. Życie pokazało że samo zatrudnienie nie wystarczy. Nauka podpowiedziała metody i wskazała narzędzia do kompleksowego specjalistycznego zatrudnienia, dostosowanego do złożonej cięższej niepełnosprawności. Takie miejsce znalazło się się na płaszczyźnie spółdzielczości inwalidów i niewidomych.

Autor monografii niniejszy temat rozpatruje z uwzględnieniem zagadnień: kształcenia, szkolenia, zatrudnienia, medyczno-rehabilitacyjnych, socjalnych, społeczno-wychowawczych, kulturalnych, bezrobocia oraz polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. Zakres analizy i diagnozy jest różny – dotyczy całościowo problemów życia i pracy osób w środowisku lokalnym. Sumuje długi okres, w który występowały zasadnicze wydarzenia dotyczące usytuowania osób z niepełnosprawnością w systemie społeczno-politycznym, nowej transformacji ustrojowej w ramach gospodarki kapitalistycznej.

W obecnych warunkach kryzysu kapitalizmu, zawirowań transformacji w Polsce i problemów społecznych w świecie gospodarki globalnej spółdzielczość inwalidów może stanowić ważną drogę do rozwiązania problemów słabszej części społeczeństwa w duchu sprawdzonej solidarności, samopomocy spółdzielczej i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną poprzez zastosowanie kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w spółdzielczych formach gospodarowania.

Książka do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa:

Księgarnia internetowa: www.wydawnictwo.umcs.eu

e-mail: wydawnictwo@umcs.eu

 

Gratulujemy !

Przewodniczący Społecznej Rady Naukowej                         Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. Wiesław Tomaszewski                                         mgr Krzysztof Miroński